АБАГАР1 Католически Електронен Вестник

Абагар1 - католически вестник
(1991-2011)

2011/вестник Abagar1 брой № 232.pdf
(Електронното издание е точно копие на печатното във формат PDF.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГОДИНА 2011

(в скоби са неподписалите се автори)

Брой 1, януари 2011 :

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Има ли бъдеще икуменизмът? (Абагар); Йоан Павел ІІ:

Канонизация, незабавно! (Архим. Проф. Георги Елдъров); ПАРАЛЕЛИ: Възход на християнството в древността (По рецензии); ПЪТЕПИС. Глава двадесет и девета: В синхрон и дисонанс (Георги Елдъров); Вести, Errata- Corrige. Дневник за месец януари 2011 на всички страници.

TABLE OF CONTENYS: Modus Vivendi: Is there a Future for Ecumenism? (Abagar); John Paul II Soon to Be Proclaimed a Blessed (George Eldarov); Parallels: The Upsurge of Christianity in the First Centuries (Book-Reviews); A Journey. Chapter Twenty Nine: In Synchrony and Dissonance (George Eldarov); Church News; Errata-Corrige. Our Diary for January 2011.

Брой 2, Февруари 2011 :

СЪДЪРЖАНИЕ: СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Къде е България? (Абагар), стр. 1; Събития с абагарско участие: Изток и Запад в Асизи (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; Вести, стр. 3; Пътепис. Глава Тридесета: Отломки (Георги Елдъров), , стр. 4-7; In Memoriam: Максимилиан Балабански (1925-2011), стр. 8; Книги с посвещение, стр. 8; Дневник за месец февруари 2011 на всички страници.

TABLE OF CONTENTS: Modus Vivendi: Where Is Bulgaria About? (Abagar), p. 1; Events with the Participation of Abagar: East and West in Assisi (Archim. Prof. George Eldarov), pp. 1-3; Church News, p. 4; A Journey. Chapter Thirty: Fragments (George Eldarov), pp. 4-7;, An Obituary: Maximilian Balabanski (1925-2011), p. 8; Books, p.. 8. Our Diary for February, 2011 on All Pages.

Брой 3, март 2011:

СЪДЪРЖАНИЕ: СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Къде е България? (Абагар), стр. 1; Събития с абагарско участие: Изток и Запад в Асизи (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; Вести, стр. 3; Пътепис. Глава Тридесета: Отломки (Георги Елдъров), , стр. 4-7; In Memoriam: Максимилиан Балабански (1925-2011), стр. 8; Книги с посвещение, стр. 8; Дневник за месец февруари 2011 на всички страници.

TABLE OF CONTENTS: Modus Vivendi: Where Is Bulgaria About? (Abagar), p. 1; Events with the Participation of Abagar: East and West in Assisi (Archim. Prof. George Eldarov), pp. 1-3; Church News, p. 4; A Journey. Chapter Thirty: Fragments (George Eldarov), pp. 4-7;, An Obituary: Maximilian Balabanski (1925-2011), p. 8; Books, p.. 8. Our Diary for February, 2011 on All Pages.

Брой 4, април 2011:

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: На вълна Ронкалли (Абагар), стр.1;
Roncalliana: В началото беше България (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр.
1-2; Събития с абагарско участие: Въвеждане на рицари на мира (Асизи, 16
април 2011), стр. 3, Поход до Силистра и обратно: по стъпките на дядо
Иларион (28-29 април 2011), стр. 6; Пътепис. Глава Тридесет и втора: Обоз
от Апенините до Витоша (Георги Елдъров), стр. 4-5; Вести, стр. 6-7;
Нескромно, стр. 7; In Memoriam: Доста Димовска (1954-2011), Свещеник Камен
Бараков (1948-2011), Архитект Мария Иванова (1930-2011), стр. 8. Дневник
за месец април 2011 на всички страници: при "Готите" (8 април), в Брюксел,
задочно (11-13 април), при AssisiPax (14-17 април), във Вечния град (17-20
април) и в Силистра и околности (28-29 април). И още...

TABLE OF CONTENTS: Modus Vivendi: Speakomg of Roncalli (Abagar), p. 1; Roncalliana: Bulgaria Came First, (Archimandrite Prof. George Eldarov) pp. 1-2; Events with a Role for Abagar: More AssisiPax Knights (Assisi, April 16th , 2011) р. 3, A Pilgrimage to Silistra and back in the Steps of Metropolitan Bishop Hilarion (April 28th – 29th , 2011), p. 6; A Journey. Chapter Thirty Second: A Truckload from the Apennines to the Vitosha Mountain (George Eldarov), pp. 4-5; Church News, pp. 6-7;
Boasting Aloud, р. 7; Obituaries: Dosta Dimovska (1954-2011), The Rev. Kamen Barakov (1948-2011),Architect Maria Ivanova (1930-2011), р. 8. Our Diary for April 2011, on all pages: with “Goths” on April 8th , in Bruxelles on April 11th -13th , in Assisi on April 14th – 17th , in Rome on April 17th – 20th , to Silistra and back on April 28th – 29th . And more…

 

Брой 5, април 2011:

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Атентатът и следата му (Абагар), стр. 1; Паралели: Украинските католици, с визия и бъдеще (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; Roncalliana: С България в сърцето (Г. Е.), стр. 4; Памет: Да живееш в сянка
- обаче в тази на един канонизиран светец!, сгр. 4; Папе българофили: Инoкентий ХІ (1611-1689), стр. 5; Вести, сгр. 5; Профил: От джамбазин светец става ли?, стр. 5; Пътепис: Глава тридесет и трета: Синергийно (Георги Елдъров), стр. 6-8; НЕСКРОМНО, стр. 8; Errata – Corrige, стр. 8; Дневник за месец май 2011 , на всички страници: на 6-ти – при 33-те престола, на 17-ти - с архонти, на 24-ти – до Бояна и Банкя. И още.

TABLE OF CONTENTS: Modus Vivеndi: The Attempt to Kill Pope John Paul II on May 13th , 1981, and its Memorial (Abagar), p. 1; Parallels: The Ukrainian Greek-Catholics with New Vision (George Eldarov), pp. 1-3; Roncalliana: To Live with Bulgaria Inside (G. E.), p. 4; Memory: To Live in the Shadow of a Pope - a Gallery of Photos with John Paul II, p. 4; Popes Who Loved Bulgaria: Blessed Innocent XI (1611-1689), p. 5; Church News, p. 5; The Saint Who Traded in Mules: Blessed Ceferinо Malla – El Pele, p. 5; A Journey. Chapter Thirty Three: In Synergy (George Eldarov), pp. 6-8; Boasting Aloud, p. 8; Errata-Corrige, p. 8. Our Diary for May 2011, on All Pages: at the 33 Thrones on May 5th , with Archonts on the 17th, a Tour inside and around Sofia on rhe 24th . And much more…

ПЪЛЕН АРХИВ НА ВЕСТНИКА: